جستجو کردن

درباره ما

بخشی از دکوراسیون منزل را عمدتا میزهای ناهارخوری تشکیل می‌دهدکه زیبایی این میز و صندلی ها می تواند فضای منزل یا حتی آشپزخانه را متحول سازد. این میزهای ناهارخوری با توجه به دکوراسیون فضای شما می تواند از جنس های مختلف چوبی و یا mdf و یا حتی فلزی باشد. که دارای طرح‌های بسیار متنوع می باشد. شما با توجه به بخش های دیگر دکوراسیون میزمورد نظرتان را انتخاب نمایید.

امروزه به دلیل کمبود فضا درمنازل و با توجه به استفاده‌ مفید از فضای منزل و یا آشپزخانه طراحی های بسیارمدرن بوجود آمده و میزهای ناهارخوری می‌تواند بصورت های تبدیلی نيز ساخته شود که در مواقع که نیاز به استفاده از میز نمی باشد بتوان میز را درحالت تبدیل به کمترین اندازه ممکن تغییر داد و در مواردی که میز مورد استفاده قرارمیگیرد بتوان میز را به ابعاد دلخواه و باتوجه به طراحی میزنه صورتهای مختلف ۴نفره، ۶نفره و ۸نفره تغییر داد.

اندازه میز و صندلی های ناهارخوری از ۲نفره شروع شده و تا ۲۴ و ۲۸ نفر هم میرسد.

درباره ما

بخشی از دکوراسیون منزل را عمدتا میزهای ناهارخوری تشکیل می‌دهدکه زیبایی این میز و صندلی ها می تواند فضای منزل یا حتی آشپزخانه را متحول سازد. این میزهای ناهارخوری با توجه به دکوراسیون فضای شما می تواند از جنس های مختلف چوبی و یا mdf و یا حتی فلزی باشد. که دارای طرح‌های بسیار متنوع می باشد. شما با توجه به بخش های دیگر دکوراسیون میزمورد نظرتان را انتخاب نمایید.

امروزه به دلیل کمبود فضا درمنازل و با توجه به استفاده‌ مفید از فضای منزل و یا آشپزخانه طراحی های بسیارمدرن بوجود آمده و میزهای ناهارخوری می‌تواند بصورت های تبدیلی نيز ساخته شود که در مواقع که نیاز به استفاده از میز نمی باشد بتوان میز را درحالت تبدیل به کمترین اندازه ممکن تغییر داد و در مواردی که میز مورد استفاده قرارمیگیرد بتوان میز را به ابعاد دلخواه و باتوجه به طراحی میزنه صورتهای مختلف ۴نفره، ۶نفره و ۸نفره تغییر داد.

اندازه میز و صندلی های ناهارخوری از ۲نفره شروع شده و تا ۲۴ و ۲۸ نفر هم میرسد.